Information för författare

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar tidigare opublicerade artiklar från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning.

Manuskript sänds som bilaga tillmejladress: isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Filformatet bör vara .doc eller docx.

Texten ska vara så ren som möjligt:
• Inga onödiga formateringar
• Inga tabbade indrag
• Rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges. Förkortningar skrivs ut (bland annat, till exempel, och så vidare). För frekventa förkortningar liksom allmänna språkregler följer vi Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler. Citat på andra språk än svenska eller engelska ska översättas.

Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Den som skickar material till TFL anses medge elektronisk lagring och publicering.

 

Hänvisningar

Hänvisningar utformas som fotnoter, enligt notsystemet i Chicago Manual of Style.

 

Omfång

Teckenantalet (inklusive mellanslag och noter; exklusive litteraturförteckning) får uppgå till högst 30 000 tecken för artiklar; för essäer 20 000.

 

Författarpresentation, abstract och keywords

Till varje artikel bifogas en engelsk titel och summary (högst 1000 tecken), keywords samt en författarpresentation på svenska (med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter).

 

Bilder

Eventuella bilder, tabeller eller figurer bifogas på separat blad och i digital form. Bildupplösning minst 300 dpi. Ange i texten var de ska placeras. Skribenter ansvarar själva för eventuella bildrättigheter.TFL