Manuskript

Online-inlämning av manuskript

Har du redan användarnamn och lösenord för Tidskrift för litteraturvetenskap?
Gå till Login

Behöver du ett användarnamn/lösenord?
Gå till Registrering

Att registrera sig och logga in är obligatoriskt för att skicka in manuskript och för att följa publiceringsstatus på inlämnade manuskript.

 

Författarriktlinjer

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar tidigare opublicerade artiklar från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning. Manuskript sänds som bilaga till tidskriftens mejladress: tfl.kultmed@umu.se. Filformatet bör vara .doc eller docx. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Den som skickar material till TFL medger elektronisk lagring och publicering.

• Texten ska vara så ren som möjligt: Inga tabbade indrag eller extra blankrader (nytt stycke markeras alltså endast med ett returtecken ¶). Blockcitat markeras med styckeindrag, men inga extra blankrader (även här används alltså endast ett returtecken).

• Kursivera titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom dubbla citationstecken.

• Tankstreck (–), inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges, liksom vid inskjutna satser.

• Citat på andra språk än svenska, danska, norska eller engelska ska vara översatta.

• Följ TT:s regler för sammanskrivning/särskrivning (i dag, i stället, över huvud taget, alltför): https://tt.se/tt-spraket/skriv/sammanskrivning/

• Vad gäller övrig språklig bearbetning, följ Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler.

 

Hänvisningar

Hänvisningar utformas som fullständiga noter, enligt notsystemet i Chicagos notsystem. Separat litteraturförteckning behövs ej.

Första gången en titel nämns: Amanda Kerfstedt, Reflexer: Roman (Stockholm: Geber, 1901), 122–57.

Andra gången en titel nämns: Kerfstedt, Reflexer, 31f.

Observera alltså:

• Skriv inte ut ”s.” innan sidnummer.

• Inget mellanslag efter ”f” för följande sida.

• Titel och undertitel åtskiljs av kolon.

• Undertitel inleds med versal. Övrigt versalbruk anpassas efter respektive språk – engelska titlar skrivs således med versaler på betydelsebärande ord (Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire).

 

Omfång

Teckenantalet (inklusive mellanslag och noter) för artiklar får uppgå till högst 30 000 tecken; för essäer 20 000 tecken.

 

Författarpresentation, abstract och keywords

Till varje artikel bifogas en engelsk titel och summary (högst 1000 tecken), keywords samt en författarpresentation på svenska (med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter). Till essäer bifogas endast författarpresentation.

 

Bilder

Eventuella bilder, tabeller eller figurer bifogas digitalt, i en separat fil. Bildupplösningen ska vara minst 300 dpi. Ange i texten var bilderna ska placeras. Skribenter ansvarar själva för eventuella bildrättigheter.

 

Checklista för inskickande av manuskript

Som en del av manuskriptinlämningen måste författare kryssa för att manuskriptet uppfyller följande krav, manuskript som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

  1. Artikeln har inte tidigare publicerats i annan tidskrift eller bok.
  2. Referenserna är utformade enligt Chicago Manual of Styles notsystem, och följer även i övrigt Författarriktlinjerna.
  3. Artikelförfattaren har rätt att tilldela rättigheterna till arbetet utan begränsning och medger publicering och elektronisk lagring av arbetet.
 

Sekretesspolicy

Vi använder den information som uppges vid kontakt med tidskriften konfidentiellt och enbart i linje med tidskriftens formulerade syfte. Det material som sänds till redaktionen kommer inte utan överenskommelse att göras tillgängligt på annan plats.

 


TFL