Vaksamhet mot korruption och New Public Management

Karl Loxbo

Abstract


Eftersom organisationsförändringar i New Public Management filosofins fotspår har blivit allt vanligare i svenska kommuner, ofta med oklara regler som följd, menar flera forskare att en ny riskzon för korruption kan ha uppstått också i det traditionellt icke-korrupta Sverige. Genom att påbörja den empiriska kartläggningen av hur korruption upplevs bland politiskt ansvariga i Sveriges kommuner syftar artikeln till att granska om det finns någon grund för denna misstanke. Resultaten visar att den formaliserade uppmärksamheten kring korruption är långt mer utvecklad i de kommuner som tidigt införde kundvalssystem. Sambandet mellan en högre grad av formaliserad uppmärksamhet mot korruption och införandet av kundvalssystem håller också med kontroll för kommunens befolkningsstorlek. Trots att artikeln inte kan säga något om den faktiska utbredningen av korruption i svenska kommuner visar resultaten att politiker och tjänstemän i kommuner som mer helhjärtat än andra har genomfört långtgående marknadsreformer själva tycks bedöma att det finns en risk för korruption. Följaktligen ger resultaten indikationer om att formella åtgärder mot korruption i svenska kommuner är mer omfattande där teoretiska förväntningar gör gällande att riskerna är mest utbredda.


Full Text: PDF

Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413