Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur blev de politiskt möjliga?

Gissur Ó Erlingsson, Erik Wångmar, Jörgen Ödalen

Abstract


Under perioden 1952–1974 genomfördes ett antal omvälvande förändringar av den svenska kommunstrukturen. På 22 år gick Sverige från 2 498 till 278 kommuner. Hur blir sådana omfattande reformer möjliga? Vi besvarar denna fråga genom att analysera det politiska spelet bakom reformerna. Vi undersöker (a) de huvudsakliga argumenten för kommunsammanläggningarna, (b) grad av konsensus bakom besluten, (c) om, och i sådant fall vilka alternativ till reformerna som presenterades under de debatter som föregick dem, samt slutligen (d) hur man politiskt lyckades genomdriva dessa reformer. Vi ställer två olika förklaringsmodeller mot varandra; evolutionära förklaringar, som betraktar sammanläggningarna som rationella tillpassningar till förändrade omvärldsförhållanden, ställs mot ett socialt konfliktperspektiv som förklarar sammanläggningarna utifrån deras fördelningseffekter. Vi argumenterar för att vår analys av de svenska kommunsammanläggningarna ger stöd åt det sociala konfliktperspektivet.


Full Text: PDF

Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413