Omdømmehåndtering – drivkrefter, kritikk og paradokser

Haldor Byrkjeflot

Abstract


Omdømmebygging og ”branding” er blitt stadig viktigere i offentlig sektor. Offentlige virksomheter skal nå utvikle egen identitet og være proaktive med hensyn til å påvirke omgivelsenes oppfatninger i positiv retning. De kappes om å score høyt på omdømmeindekser og om å være responsive i forhold til omgivelsenes krav og reaksjoner. Alle ansatte skal framstå som gode ambassadører for virksomhetens renommé. I artikkelen diskuteres bakgrunnen for denne oppskriftens ekspansjon, samtidig som det også stilles det spørsmål ved i hvilken grad den er tilpasset offentlig sektors særegne verdier og karakter. Det ligger i mandatet til offentlige institusjoner at de skal være upartiske og nøytrale og dermed ikke kan behandle klientgrupper ulikt slik omdømmmeoppskriften foreskriver. De skal også være både forutsigbare og ivareta lover og regler og være lojale i forhold til politiske føringer. Artikkelen avsluttes med en presentasjon av 10 paradokser i tilknytning til omdømmehåndtering i offentlig sektor.


Full Text: PDF

Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413