PRENUMERATION

Vill du prenumerera på pappersupplagan är prenumerationsavgift för hel årgång om fyra nummer 200 kronor, studerande 150 kronor, institutioner 380 kronor. Internationella prenumerationer 48 EUR. Lösnummerpris 75 kronor, dubbelnummer 125 kronor. Nummer ur äldre årgångar, 1997 och tidigare, 25 respektive 40 kronor.

Prenumeration och lösnummer:
Beställ aktuella och äldre nummer samt prenumerera på tidskriften genom insättning på plusgirokonto: 63 90 65-2. Glöm inte att ange din adress!TfL