Information för läsare

Alla texter som publiceras här får så kallade beständiga länkar. Det innebär att de tilldelas en permanent Internetadress och blir säkra att referera till i vetenskapliga sammanhang.

För vidare information om TFL på internet kontakta tfl@lir.gu.se

Vill man prenumerera på pappersupplagan är prenumerationsavgift för hel årgång om fyra nummer 200 kronor, för studerande 150 kronor, för institutioner 280 kronor. Lösnummerpris 75 kronor, dubbelnummer 125 kronor. Nummer ur äldre årgångar, 1997 och tidigare, 25 respektive 40 kronor.

Prenumeration och lösnummer:
Beställ aktuella och äldre nummer samt prenumerera på tidskriften genom insättning på plusgirokonto: 63 90 65-2. Glöm inte att ange din adress!

För beställningar kontakta tfl@lir.gu.seTfL