Information för författare

Vi tar gärna emot bidrag på upp till 30.000 tecken inklusive mellanslag och noter. Bidragen levereras som bilaga (helst i Word-format) till e-postadressen tfl@lir.gu.se

Noter bifogas artikeln och utformas så att separat litteraturförteckning inte behövs. Titlar och citat bör vara väl kontrollerade. Datera alla manuskript och avsluta dem med ditt namn och adressuppgifter samt en kort författarpresentation. Korrekturändringar kan inte göras mot manuskriptet.

Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Den som skickar material till TFL anses medge elektronisk lagring och publicering.

Författarriktlinjer

Manuskript sänds som bilaga (helst i Word-format) till tidskriftens adress. Filformatet bör vara ”.doc”. Artiklar får vara högst 30 000 tecken (inkl. mellanslag och slutnoter).

Texten ska vara så ren som möjligt:

• Inga onödiga formateringar
• Inga tabbade indrag
• rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil

Noter utformas så att en separat litteraturförteckning inte behövs och numreras i löpande följd som slutnoter. Första gången en hänvisning förekommer skrivs all information ut, så som i exemplen nedan. I fortsättningen anges författare, titel, tryckår och sida. Siffror som anger not placeras efter skiljetecken.

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges. Förkortningar skrivs helst ut (bland annat, till exempel, och så vidare). För frekventa förkortningar följer vi Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler. Citat på annat språk än svenska och engelska bör översättas. Eventuella bilder, tabeller eller figurer bifogas på separat blad och i digital form. (Bildupplösning minst 300 dpi.) Ange i texten var de ska placeras.

Till artikeln fogas också en kort beskrivning av dig själv, med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter.

Hänvisningar utformas enligt följande:

Bok
Fredric Jameson, Det politiska omedvetna: Berättelsen som social symbolhandling, övers. Sara Danius, Stefan Helgesson & Stefan Jonsson, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1994, s. 141.

Följande hänvisningar till samma bok:
Jameson, Det politiska omedvetna, 1994, s. 55 f.

Artikel i antologi:
Maria Karlsson, ”Travesti och tablå: Ett omklädningsrum hos Selma Lagerlöf”, i Eva Heggestad & Anna Williams (red.), Omklädningsrum: Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till tant Blomma, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 55.

Artikel i tidskrift:
Lena Malmberg, ”Samtidslyrikern som vandrare och nomad”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2002:2, s. 36.

Källhänvisning:
Samuel Älf till Hedvig Löfwenskiöld, 24/3 1768, G 350b, UUB.

Följande hänvisningar till samma brev:
Samuel Älf till Hedvig Löfwenskiöld, 23/3 1768TfL