Manuskript

Online-inlämning av manuskript

Har du redan användarnamn och lösenord för Tidskrift för litteraturvetenskap?
Gå till Login

Behöver du ett användarnamn/lösenord?
Gå till Registrering

Att registrera sig och logga in är obligatoriskt för att skicka in manuskript och för att följa publiceringsstatus på inlämnade manuskript.

 

Författarriktlinjer

Manuskript sänds som bilaga (helst i Word-format) till tidskriftens adress. Filformatet bör vara ”.doc”. Artiklar får vara högst 30 000 tecken (inkl. mellanslag och slutnoter).

Texten ska vara så ren som möjligt:

• Inga onödiga formateringar

• Inga tabbade indrag

• rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil

Noter utformas så att en separat litteraturförteckning inte behövs och numreras i löpande följd som slutnoter. Första gången en hänvisning förekommer skrivs all information ut, så som i exemplen nedan. I fortsättningen anges författare, titel, tryckår och sida. Siffror som anger not placeras efter skiljetecken.

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges. Förkortningar skrivs helst ut (bland annat, till exempel, och så vidare). För frekventa förkortningar följer vi Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler. Citat på annat språk än svenska och engelska bör översättas. Eventuella bilder, tabeller eller figurer bifogas på separat blad och i digital form. (Bildupplösning minst 300 dpi.) Ange i texten var de ska placeras.

Till artikeln fogas också en kort beskrivning av dig själv, med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter.

 

Hänvisningar utformas enligt följande:

Bok

Fredric Jameson, Det politiska omedvetna. Berättelsen som social symbolhandling, övers. Sara Danius, Stefan Helgesson & Stefan Jonsson, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1994, s. 141.

Följande hänvisningar till samma bok:

Jameson, Det politiska omedvetna, s. 55f.

Artikel i antologi:

Maria Karlsson, ”Travesti och tablå. Ett omklädningsrum hos Selma Lagerlöf”, i Eva Heggestad & Anna Williams (red.), Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till tant Blomma, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 55.

Artikel i tidskrift:

Lena Malmberg, ”Samtidslyrikern som vandrare och nomad”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2002:2, s. 36.

Källhänvisning:

Samuel Älf till Hedvig Löfwenskiöld, 24 mars 1768, G 350b, UUB.

Följande hänvisningar till samma brev:

Samuel Älf till Hedvig Löfwenskiöld, 24 mars 1768.

 

 

Checklista för inskickande av manuskript

Som en del av manuskriptinlämningen måste författare kryssa för att manuskriptet uppfyller följande krav, manuskript som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

  1. Artikeln har inte tidigare publicerats i annan tidskrift eller bok.
 

Sekretesspolicy

Vi använder den information som uppges vid kontakt med tidskriften konfidentiellt och enbart i linje med tidskriftens formulerade syfte. Det material som sänds till redaktionen kommer inte utan överenskommelse att göras tillgängligt på annan plats.

 


TfL