Manuskript

Online-inlämning av manuskript

Har du redan användarnamn och lösenord för Tidskrift för litteraturvetenskap?
Gå till Login

Behöver du ett användarnamn/lösenord?
Gå till Registrering

Att registrera sig och logga in är obligatoriskt för att skicka in manuskript och för att följa publiceringsstatus på inlämnade manuskript.

 

Författarriktlinjer

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar tidigare opublicerade artiklar från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning. Observera att vi från och med nummer 2019:1 byter referenssystem, och använder Chicagos notsystem.

Manuskript sänds som bilaga till tidskriftens mejladress: tfl.kultmed@umu.se. Filformatet bör vara .doc eller docx.

Texten ska vara så ren som möjligt:

• Inga onödiga formateringar

• Inga tabbade indrag

• Rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken. Tankstreck, inte bindestreck, används när sidintervall eller periodangivelser ges. Förkortningar skrivs ut (bland annat, till exempel, och så vidare). För frekventa förkortningar liksom allmänna språkregler följer vi Svenska språknämndens rekommendationer i Svenska skrivregler. Citat på andra språk än svenska eller engelska ska översättas.

Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Den som skickar material till TFL anses medge elektronisk lagring och publicering.

 

Hänvisningar

Hänvisningar utformas som fullständiga noter, enligt notsystemet i Chicago Manual of Style. Litteraturförteckning behövs ej.

Första gången en titel nämns:
Amanda Kerfstedt, Reflexer (Stockholm: Geber, 1901), 122–57.

Andra gången en titel nämns:
Kerfstedt, Reflexer, 31.

För exempel och detaljerade instruktioner, se: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

 

Omfång

Teckenantalet (inklusive mellanslag och noter; exklusive litteraturförteckning) för bidrag till Tidskrift för litteraturvetenskap får uppgå till högst 30 000 tecken för artiklar; för essäer 20 000.

 

Författarpresentation, abstract och keywords

Till varje artikel bifogas en engelsk titel och summary (högst 1000 tecken), keywords samt en författarpresentation på svenska (med titel, ämnesområde och eventuellt andra relevanta uppgifter).

 

Bilder

Eventuella bilder, tabeller eller figurer bifogas digitalt, i en egen fil. Bildupplösningen ska vara minst 300 dpi. Ange i texten var bilden ska placeras. Skribenter ansvarar själva för eventuella bildrättigheter.

 

Checklista för inskickande av manuskript

Som en del av manuskriptinlämningen måste författare kryssa för att manuskriptet uppfyller följande krav, manuskript som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

  1. Artikeln har inte tidigare publicerats i annan tidskrift eller bok.
  2. Referenserna är utformade enligt Chicago Manual of Styles notsystem, och följer även i övrigt Författarriktlinjerna.
  3. Artikelförfattaren har rätt att tilldela rättigheterna till arbetet utan begränsning och medger publicering och elektronisk lagring av arbetet.
 

Sekretesspolicy

Vi använder den information som uppges vid kontakt med tidskriften konfidentiellt och enbart i linje med tidskriftens formulerade syfte. Det material som sänds till redaktionen kommer inte utan överenskommelse att göras tillgängligt på annan plats.

 


TfL