Politikens betydelse för e-förvaltning: Om lokala ITprojekt och det demokratiska ansvarsutkrävandet

Gabriella Jansson

Abstract


IT-projekt, med upprättandet av elektronisk förvaltning (e-förvaltning) som mål, intar en central plats i kommunernas förändringsarbete. Eftersom IT-projekt utgör en väsentlig utgiftspost, och den slutgiltiga utformningen e-förvaltningen kan påverka medborgarnas förtroende för det offentliga, finns anledning att uppmärksamma vilken roll politiker har i denna utveckling. Artikelns syfte är därför att analysera kommunpolitikers roll i och betydelse för projektorganiseringen av e-förvaltning, samt diskutera vilka demokratiska implikationer deras deltagande (eller icke-deltagande) kan få. Resultaten visar att politikernas roller varierar, men att ökat politisk deltagande skulle kunna ha betydelse för projektorganiseringen, särskilt för att skapa en långsiktig och mer sammanhängande utveckling. Slutsatserna uppmärksammar betydelsen av politisk styrning, där aspekter som den politiska visionen, beslutslegitimiteten och beslutsmakten har relevans för utvecklingen av IT-projekt, samt mer långsiktigt, även för den offentliga förvaltningen. Detta gäller särskilt det demokratiska ansvarsutkrävandet. Avsaknaden av politisk styrning riskerar urholka övriga dimensioner av politikerrollen, som representation och beslutsfattande, vilket kan försvaga den demokratiska legitimiteten.

Full Text: PDF

Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413